แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บอกว่า จากความสำเร็จของโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ในปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ โอกาสที่แรงงานไทยจะตกงานมีมาก จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะยกระดับฝีมือแรงงานไทยด้วยไอที ให้สามารถกลับเข้าไปทำงานได้ใหม่หรือนำไปประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีไมโครซอฟต์ช่วยในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ส่วนสถาบันคีนันฯ ถ่ายทอดทักษะในการฝึกเป็นผู้ประกอบการ

3 ปีที่ผ่านมา สามารถฝึกอบรมแรงงานได้ 35,000 คน และคาดว่ามีคนได้รับการอบรมต่อในโรงงานต่าง ๆ รวมถึงศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.thebetter-project.com และสามารถนำไปต่อยอดสร้างงานและรายได้ให้แก่แรงงานราว 2,800 คน

คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้ดูแลโครงการจากไมโครซอฟต์ บอกว่าโครงการนี้เป็นการนำทักษะด้านไอทีมาเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้สามารถ แข่งขันได้ เมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นการวางรากฐานระบบไอที ซึ่งจะเห็นว่าแรงงานไทยมีความสนใจที่เรียนด้านไอทีมากขึ้น ในปีที่ 4 นี้จึงเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการเข้าสู่ยุคแรง งานเสรีในอนาคต

โดยจุดเด่นของโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” ในปีที่ 4 คือ การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของแรงงานสมัยใหม่ โดยยึดถือผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก

เนื้อหาหลักสูตร เช่น หลักสูตร ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2010 ที่จะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดทำจดหมายเวียนตามรายชื่อที่มีอยู่ รวมถึงสามารถสร้างงานเอกสารคู่มือและเอกสารรายงาน

หลักสูตร ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล 2010 ที่ทำให้สามารถจัดการฐานข้อมูล การหาผลสรุปข้อมูล สร้างกราฟหรือออกแบบรายงาน ได้ หลักสูตรไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ 2010 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถจัดรูปแบบและปรับแต่งงานนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ และหลักสูตรการจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว

โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ยกเว้นหลักสูตรการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากทางกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้กับ แรงงานในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ โดยทำงานร่วมกับสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ในการจัดทำแบบทดสอบใหม่นี้ ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ต้องการ ทดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานใหม่

คาดว่าในปีที่ 4 นี้ จะสามารถฝึกอบรมตัวแทนของสถานประกอบการจำนวน 300 คน และฝึกอบรมแรงงานอีก 2,500 คน ทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บอกว่า ผู้ที่สนใจ ทั้งกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง พนักงานในสถานประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

หรือสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยหลัก สูตรใหม่นี้ รวมถึงหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และหลักสูตรฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thebetter-